O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakaláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci ve školním 2022/2023, kterým bylo při zápisu 4. 5. 2022 přiděleno toto registrační číslo:

1

2

3

4

5

7

8

                                                                                                             

Mgr. Peter Daško

ředitel školy

 

Č. j.: 2022/ŠM/051

V Malečově dne 17. 5. 2022

Úprava provozu MŠ 30. 5. - 3. 6. 2022 na 6:00-15:00

Z personálních důvodů jsme nuceni upravit provozní dobu mateřské školy v týdnu 30. 5. - 3. 6. 2022 (část dětí z MŠ bude na škole v přírodě) na 6:00 - 15:00.
Děkujeme za pochopení.

Mimořádný termín zápisů do ZŠ i MŠ

Mimořádný zápis pro děti z válečné Ukrajiny se bude konat 

v úterý 7. června 2022 od 12:00 do 14:30.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i žádost o přijetí do 1. roč. od 1. 9. 2022 podávají zákonní zástupci dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Pro děti z válečné Ukrajiny nelze využít běžný zápis konaný v ČR v dubnu.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy Mgr. Petra Daška (viz kontakty).
 
 
 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка při Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 6. 2022, 12:00 – 14:30

Místo zápisu / Місце запису: Malečov 61

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи při Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 6. 2022, 12:00 – 14:30

Místo zápisu / Місце запису: Malečov 61

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 15

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Malečově dne/дата 12. 5. 2022                                                                 

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

Zápis do 1. třídy ZŠ a do MŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční
 
v úterý 12. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 hod.
 
Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.
 
 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 se uskuteční
 
ve středu 4. 5. 2022 od 12:00 do 16:30 hod.
 
Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a zájemci o navštěvování naší základní školy!

Na naší škole nepořádáme jednorázový „Den otevřených dveří“.

Zájemci o návštěvu školy (ZŠ i MŠ) jsou srdečně vítáni kdykoliv po domluvě. Vše Vám ukážeme a zodpovíme.

Ozvěte se, prosím, řediteli školy Mgr. Petru Daškovi a domluvte se na termínu Vaší návštěvy.

Kontakt:                 605 261 730

                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                 www.zsmalecov.cz

Výuka plavání v ZŠ

Od středy 16. 2. 2022 bude po dobu 10 týdnů probíhat výuka plavání všech žáků ZŠ. Bližší informace ZDE.
 
Rozvrh jednotlivých tříd po dobu výuky plavání ZDE.

Distanční výuka v ZŠ

Po projednání se zřizovatelem a konzultaci s KHS vyhlašuji z provozních důvodů (karanténa pedagogů) distanční vzdělávání v pondělí 14. a úterý 15. února 2022.
 
Po návratu do školy ve středu 16. 2. 2022 budou žáci naposled otestováni antigenními testy.
 
Připomínám, že ve středu začíná pro všechny žáky ZŠ výuka plavání a režim školy bude dle upraveného rozvrhu.

Mgr. Peter Daško, ředitel školy

Zájmová činnost ve šk. roce 2021-2022

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2021/22 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme od pondělí 4. října 2021.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování se příslušným rodičům ozvou učitelé.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

 

PO

Hodina sportování v ŠD 1

Ekoškola – schůzka týmu

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00

Dana Pova

ÚT

Doučování (ČJ 2. + 3. r.)

Kroužek techniky

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. Jiří Pospíšil

ST

Doučování (ČJ 4. + 5. r.)

Tvořivá dílna 2

12:45 – 13:45

13:30 – 15:00

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Doučování (M)

Vaření 3

Myslivecký kroužek 4

Kroužek angličtiny 2

12:00 – 13:00

14,00 - 15,30

15,00 - 16,00

13:00 – 14:00

Mgr. Eva Beránková

Dana Pova

Ing. Naďa Barvínková

 

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se žáci ze školní družiny, kteří mají v daný den zájem sportovat.

 

2 Jsme rádi, že se do činnosti školy zapojují i zástupci z řady rodičů. Nově nabízíme kroužek „Tvořivá dílna“, vedený výtvarnicí Mgr. art. Jarmilou Tlustou. Kroužek angličtiny povede Naďa Barvínková.

Tvořivá dílna: 500,-Kč/pololetí. Angličtina 500,-Kč/pololetí.

Kroužek techniky: 400,-Kč/pololetí.

 

 

3 Vaření se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Vaření: 100,-Kč měsíčně (na suroviny).

 

4 Škola zprostředkovává Myslivecký kroužek. V době kroužku škola za žáky neodpovídá.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pondělí 27. 9. 2021

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Malečov

ředitelské volno pro žáky základní školy v pondělí 27. 9. 2021

z provozních a organizačních důvodů (v úterý 28. 9. je státní svátek).

Současně bude z provozních a organizačních důvodů přerušena činnost školní družiny.

Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen.