Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizace zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, vedoucí učitelkou MŠ a školním asistentem. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Vedoucí školního poradenského pracoviště

 • Výchovný poradce (VP): Mgr. Zuzana Slunečková

Členové školního poradenského pracoviště

 • Školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Peter Daško
 • Vedoucí učitelka MŠ (VMŠ): Marie Liscová
 • Školní asistent: Mgr. Nina Ludvíková
Za hlavní cíl si stanovilo poskytovat služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech
 1. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem.
 3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoce omluvená absence.
 4. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority
 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.
 2. Utváření pozitivních vztahů mezi žáky, vytváření klimatu důvěry mezi žákem a učitelem.
 3. Usnadnění přechodu dětí z MŠ do prvního ročníku ZŠ, podpora rodičů předškoláků, vzájemná informovanost ZŠ a MŠ.
 4. Podpora žáků a rodin při distanční formě vzdělávání.