O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je na Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizace zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, vedoucí učitelkou MŠ a školním asistentem. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Vedoucí školního poradenského pracoviště

 • Výchovný poradce (VP): Mgr. Nina Ludvíková

Členové školního poradenského pracoviště

 • Školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Peter Daško
 • Vedoucí učitelka MŠ (VMŠ): Bc. Jana Topitzerová
 • Školní asistent (ŠA): Mgr. Nina Ludvíková
 • Školní asistent (ŠA): Helena Machačová
Za hlavní cíl si stanovilo poskytovat služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech
 1. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem.
 3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoce omluvená absence.
 4. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority
 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.
 2. Utváření pozitivních vztahů mezi žáky, vytváření klimatu důvěry mezi žákem a učitelem.
 3. Usnadnění přechodu dětí z MŠ do prvního ročníku ZŠ, podpora rodičů předškoláků, vzájemná informovanost ZŠ a MŠ.
 4. Podpora žáků a rodin při distanční formě vzdělávání.