O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Stávající projekty

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

logo EU MSMT

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

Přínosy výstupů projektu spočívají především ve vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize národních kurikulárních dokumentů. Konkrétním výstupem projektu je ve vztahu k tomuto přínosu sada digitálních vzdělávacích zdrojů včetně metodických materiálů zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání obsahující min. 75 digitálních vzdělávacích zdrojů pro stupeň vzdělávání ISCED 2 a 3 a min. 12 digitálních vzdělávacích zdrojů pro ISCED 1 a sada aktivit, pomůcek a metodik pro učitele předškolního vzdělávání pro rozvoj digitální (pre)gramotnosti dětí obsahující 6 modelových aktivit s pomůckami a metodikami pro učitele se zaměřením na různé oblasti digitální gramotnosti dle vhodnosti jejich rozvíjení v předškolním vzdělávání.

Další oblast přínosů projektu spočívá jednak ve vybudování propracované struktury akreditovaných vzdělávacích kurzů pro učitele mateřských, základních a středních škol (s dominancí e-learningové formy) zaměřených na oblast rozvoje digitální gramotnosti dětí (MŠ), žáků (ZŠ) a studentů (SŠ) a jednak v následném zúročení získaných kompetencí absolventů kuzů v jejich každodenní pedagogické praxi. Třetí oblast přínosů projektu spočívá v přepracování struktury vzdělávání v přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a didaktického využití prostředků informačních technologií. Konkrétními výstupy jsou zde sylaby VŠ předmětů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Další informace